Ņemot vērā to, ka Zemkopības ministrija piešķīra biedrībai "Sernikon" tiesības izstrādāt sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014. - 2020. gada plānošanas periodā, sadarbojoties ieinteresētajām pusēm, ir izstrādāts dokuments, kas paredz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma sadali projektiem.

Ar izstrādāto stratēģiju iespējams iepazīties: ŠEIT
Izstrādātās vadlīnijas projektu vērtēšanai (ar kritēriju skaidrojumiem): ŠEIT

‍Šo dokumentu saturs var mainīties, jo tie tālāk tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā to apstiprināšanas lēmuma pieņemšanai. Līdz ar to tuvākās projektu pieteikumu pieņemšanas kārtas ir paredzamas 2016. gada sākumā.

‍Lai projektu iesniedzēji varētu labāk sagatavoties pieteikumu aizpildīšanai, aicinām iepazīties ar jau apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem:
MK noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieteikumu sagatavošanai 
‍MK noteikumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pieteikumu sagatavošanai 

‍Pateicamies visiem, kas piedalījās stratēģijas izstrādē un aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā www.sernikon.lv. Gatavojoties stratēģijas ieviešanai, vēl ir plānots izstrādāt un biedrības padomē apstiprināt projektu uzraudzības kārtību, kā arī vadlīnijas (plānu) sabiedrības informēšanai un aktivizēšanai.   

 Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"