Plānotās investīcijas vienota jahtu ostu tīkla izveidei un popularizēšanai Rīgas plānošanas reģiona piecās ostās un Kurzemes plānošanas reģiona sešās jahtu ostās veidos 5,9 miljonus eiro.

 

Š.g. 17.oktobrī, Rīgas Brīvostas pārvaldē norisinājās projekta uzsākšanas pasākums, kurā dalībnieki tika informēti par projekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Pasākumā piedalījās projekta partneri no Latvijas un Igaunijas, burātāji, atbildīgo ministriju pārstāvji un tūrisma nozares pārstāvji.

 

Inga Brieze, Rīgas plānošanas reģiona Starptautisko projektu nodaļas vadītāja: “Šis projekts ir solis tuvāk iecerei Latvijā attīstīt burāšanu kā tūrisma un aktīvās atpūtas veidu līdzīgi, kā tas ir attīstīts Skandināvijā. Mūsu ostām ir visi priekšnosacījumi, bet līdz šim nav pietiekami attīstīts to potenciāls šajā virzienā - lai tās nodrošinātu tādu pakalpojumu kvalitātes līmeni, kādu sagaida, piemēram, skandināvu burātāji. Tāpēc projekta ietvaros tiks uzlabota infrastruktūra Rīgas plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas reģiona jahtu ostās. Piemēram, Jūrmalas jahtu ostā tiks padziļināta Lielupes grīva, izveidota peldošā piestātne un video novērošanas sistēma, uzstādītas navigācijas zīmes un viedā boja, kas nolasīs informāciju par laika apstākļiem jūrā. Vienlaikus ar šo projektu tiks veikta jahtu ostu popularizēšana gan tepat Latvijā, gan arī ārvalstīs, tādā veidā attīstot Latvijas piekrasti kā pievilcīgu galamērķi burātājiem.”

 

Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Igaunijas Mazo jahtu ostu attīstības centru, iesaistot partnerus no 10 Latvijas ostām – Salacgrīvas, Saulkrastu novada "Skultes osta", Rīgas, Jūrmalas, Engures, Mērsraga, Rojas, Ventspils, Pāvilostas un Liepājas - un 9 Igaunijas jahtu ostām, ir uzsācis vērienīgu Igaunijas – Latvijas programmas atbalstītu projektu “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” / ESTLAT HARBOURS. Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā. Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitātes divos virzienos - investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā, kā arī Latvijas un Igaunijas kā burāšanas galamērķa popularizēšanā.

 

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada 31.maijam.

 

Rīgas plānošanas reģions (RPR) un Kurzemes plānošanas reģions (KPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā un nodrošina reģionu attīstības plānošanu un koordinēšanu, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu. Abos plānošanas reģionos tiek īstenoti projekti, kas veicina jūras piekrastes sociālekonomisko attīsību. Vairāk par Rīgas plānošanas reģionu: www.rpr.gov.lv  un Kurzemes plānošanas reģionu: www.kurzemesregions.lv.

 

Papildu informācijai:

Inese Ozoliņa

Mob. 26174731