Kas mēs esam

 Mūsu vietnes adrese ir: www.visitsaulkrasti.lv

I. Vispārīgie noteikumi 1. Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes apjomu, tiesisko aizsardzību, tiesisko pamatu, apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus, nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti datu subjektam pēc iespējas pārredzamākā veidā. 2. Saulkrastu novada pašvaldībai, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām. 3. Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, un tās struktūrvienības un iestādes ir kopīgs datu apstrādes pārzinis (turpmāk – Pārzinis). 4. Pašvaldības nolikumā ir Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts. 5. Pašvaldības kontaktinformācija: pasts@saulkrasti.lv, tālruņa numurs: 67951250 un Pašvaldības mājaslapa: www.visitsaulkrasti.lv. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 31. punktu. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir pieejama Pašvaldības mājaslapā. 6. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Saulkrastu novada pašvaldības pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Saulkrastu novada pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Saulkrastu novada pašvaldību. 7. Pārzinim atļauts apstrādāt personas datus (ievākt, izmantot u.tml.) ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.2016/679) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu saistošo normatīvo aktu prasības.
II. Personas datu apstrāde 8. Datu apstrāde notiek Saulkrastu novada domē un tās iestādēs un struktūrvienībās. Atsevišķos gadījumos citās vietās (piemēram, publiskos pasākumos ārpus telpām vai videonovērošanas objektos, par ko pie ieejas objektā (vai citā redzamā vietā) ir informatīva zīme. 9. Personas datu apstrādi var veikt Pašvaldības darbinieks vai kāds no apstrādātājiem, ar ko pārzinis ir noslēdzis līgumu. 10. Pārzinis var apstrādāt Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Pārziņa darbinieks vai kāds no Pārziņa apstrādātājiem, ar ko Pārzinim ir noslēgts līgums. Pārzinis, apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu

III. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 11. Pašvaldība apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: 11.1. lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu; 11.2. lai izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; 11.3. apstrāde ir vajadzīga līguma noslēgšanai un izpildei; 11.4. apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu fizisko personu vitālas intereses (t.i. dzīvību un veselību) – Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piemēram, ja apstrāde ir vajadzīga dabas stihiju vai cilvēka izraisītu situāciju gadījumos (piemēram, plūdi, ugunsgrēks u.tml.); 11.5. pašvaldība ir tiesīga apstrādāt datus papildus iepriekš norādītajiem u.c. tiesiskajiem pamatiem un nolūkiem, saņemot no fiziskas personas brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu (atļauju).

IV. Personas datu kategorijas un informācijas apmaiņa

12. Pašvaldība apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus. 13. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde. 14. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. 15. Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, Pārzinis nepieciešamības gadījumā apmainās ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas Pārziņa vārdā sniedz pakalpojumus. 16. Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis sniegs Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem un organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā Pārziņa vārdā, vai arī ar kuriem Pārzinis apmainīsies ar informāciju un Jūsu personas datiem

V. Personas datu glabāšanas termiņš 17. Personas datu glabāšanu nosaka normatīvie akti. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. 18. Atsevišķos gadījumos Saulkrastu novada pašvaldība saglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības vai statistiskiem mērķiem. 19. Saulkrastu novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus tad, kad ir tiesisks pamats to darīt.

VI. Datu subjekta tiesības 20. Datu subjektam ir tiesības: 20.1. vērsties Pašvaldībā (tās iestādēs/ struktūrvienībās), lai saņemtu ziņas par Pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem: uz kāda pamata, kādam mērķim, kādi dati ir pašvaldībā (ja vien šo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav aizliegts izpaust nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās), kad, uz kāda pamata, kādam mērķim ir iegūti dati; kad, uz kāda tiesiskā pamata, kādam mērķim, kurām fiziskajām, juridiskajām, valsts vai pašvaldību institūcijām un kādus personas datus pašvaldība ir nodevusi (sniedzamajā informācijā par datu saņēmējiem netiks iekļautas valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust); 20.2. pieprasīt labot pašvaldības sistēmās esošos datus, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi, nepareizi vai novecojuši (iesniedzot labojuma nepieciešamībai pierādošus dokumentus); 20.3. pieprasīt ierobežot, pārtraukt apstrādāt vai dzēst Jūsu personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”), ja nepastāv tiesisks pamats to apstrādei; 20.4. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (ja datu apstrāde balstās vienīgi uz Jūsu piekrišanu). 20.5. tiesības pieprasīt Jūsu datu pārnesamību no vienas institūcijas uz citu (izvērtējot pašvaldības iespējas); 20.6. tiesības saņemt informāciju vai dati Jums jāsniedz obligāti, un kādas būs sekas, ja datus nesniegsiet; 20.7. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, interese par to, kā pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus vai ierosinājumi datu aizsardzības uzlabošanai, Jums ir tiesības vērsties pie pašvaldības datu aizsardzības speciālista.

VIII. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas 24. Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā. 25. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, pārzinis to darīs, kad pārzinim būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni. IX. Informācijas apkopošana elektroniski 26. Pašvaldības mājaslapas var izmantot sīkdatnes. 27. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt, Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, bet tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas. 28. Pašvaldības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pašvaldība nenes atbildību. 29. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs varat atrast katrā pašvaldības interneta mājas lapā. X. Datu drošība un datu aizsardzības pārkāpums 30. Pašvaldība neveic Jūsu datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu Jums radīt tiesiskas sekas. 31. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: 31.1. rakstveida formā klātienē Saulkrastu novada pašvaldībā vai tās iestādē, struktūrvienībā; 31.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi. 32. Ja Jums ir pretenzijas par to, ko pašvaldība dara ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemat vēstuli no Pašvaldības, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu, kura kontakti norādīti pašvaldības mājas lapā, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu. 33. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to, kā pašvaldība apstrādā personas datus, Jūs varat rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei vai pašvaldības datu aizsardzības speciālistam. 34. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības datu aizsardzības jomā nav ievērotas un Jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011). 35. Pašvaldība pastāvīgi pārskatīs un uzlabos aizsardzības pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas