Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) privātuma politikas mērķis ir sniegt
fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku,
apstrādes apjomu, tiesisko aizsardzību, tiesisko pamatu, apstrādes termiņu datu iegūšanas
laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus, nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti datu
subjektam pēc iespējas pārredzamākā veidā.
2. Saulkrastu novada pašvaldībai, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus
visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida
informāciju par fiziskām personām un organizācijām.
3. Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela
8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, un tās struktūrvienības un iestādes ir kopīgs
datu apstrādes pārzinis (turpmāk – Pārzinis).
4. Pašvaldības nolikumā ir Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts.
5. Pašvaldības kontaktinformācija: pasts@saulkrasti.lv, tālruņa numurs: 67951250 un
Pašvaldības mājaslapa: www.saulkrasti.lv. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var
iesniegt saskaņā ar 31. punktu. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
ir pieejama Pašvaldības mājaslapā.
6. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Saulkrastu novada
pašvaldības pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem
Saulkrastu novada pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un
personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Saulkrastu novada pašvaldību.
7. Pārzinim atļauts apstrādāt personas datus (ievākt, izmantot u.tml.) ievērojot Vispārīgās
datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.2016/679) par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu saistošo
normatīvo aktu prasības.
II. Personas datu apstrāde
8. Datu apstrāde notiek Saulkrastu novada domē un tās iestādēs un struktūrvienībās.
Atsevišķos gadījumos citās vietās (piemēram, publiskos pasākumos ārpus telpām vai
videonovērošanas objektos, par ko pie ieejas objektā (vai citā redzamā vietā) ir informatīva
zīme.
9. Personas datu apstrādi var veikt Pašvaldības darbinieks vai kāds no apstrādātājiem, ar ko
pārzinis ir noslēdzis līgumu.
10. Pārzinis var apstrādāt Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski,
veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Pārziņa darbinieks vai kāds no
Pārziņa apstrādātājiem, ar ko Pārzinim ir noslēgts līgums. Pārzinis, apstrādājot Jūsu
personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu.
III. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
11. Pašvaldība apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
11.1. lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
11.2. lai izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim
likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
11.3. apstrāde ir vajadzīga līguma noslēgšanai un izpildei;
11.4. apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu fizisko personu vitālas intereses (t.i. dzīvību un
veselību) – Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Jūsu vai citas
fiziskas personas vitālas intereses, piemēram, ja apstrāde ir vajadzīga dabas stihiju vai
cilvēka izraisītu situāciju gadījumos (piemēram, plūdi, ugunsgrēks u.tml.);
11.5. pašvaldība ir tiesīga apstrādāt datus papildus iepriekš norādītajiem u.c. tiesiskajiem
pamatiem un nolūkiem, saņemot no fiziskas personas brīvi sniegtu un nepārprotamu
piekrišanu (atļauju).
IV. Personas datu kategorijas un informācijas apmaiņa
12. Pašvaldība apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus.
13. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību,
politiskos uzskatus, reliģisko vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai
filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai
veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas
dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.
14. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
15. Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, Pārzinis
nepieciešamības gadījumā apmainās ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un
pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas Pārziņa vārdā sniedz
pakalpojumus.
16. Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis sniegs Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu
saņēmējiem un organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā Pārziņa vārdā,
vai arī ar kuriem Pārzinis apmainīsies ar informāciju un Jūsu personas datiem.
V. Personas datu glabāšanas termiņš
17. Personas datu glabāšanu nosaka normatīvie akti. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas
nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.
18. Atsevišķos gadījumos Saulkrastu novada pašvaldība saglabā Jūsu personas datus arhīvā,
lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības vai
statistiskiem mērķiem.
19. Saulkrastu novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus tad, kad ir tiesisks pamats to
darīt.
VI. Datu subjekta tiesības
20. Datu subjektam ir tiesības:
20.1. vērsties Pašvaldībā (tās iestādēs/ struktūrvienībās), lai saņemtu ziņas par Pašvaldības (tās
iestāžu/struktūrvienību) rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem: uz kāda pamata, kādam
mērķim, kādi dati ir pašvaldībā (ja vien šo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem nav aizliegts izpaust nacionālās drošības, aizsardzības un
krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās), kad,
uz kāda pamata, kādam mērķim ir iegūti dati; kad, uz kāda tiesiskā pamata, kādam
mērķim, kurām fiziskajām, juridiskajām, valsts vai pašvaldību institūcijām un kādus
personas datus pašvaldība ir nodevusi (sniedzamajā informācijā par datu saņēmējiem
netiks iekļautas valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības
subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust);
20.2. pieprasīt labot pašvaldības sistēmās esošos datus, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas
dati ir neprecīzi, nepareizi vai novecojuši (iesniedzot labojuma nepieciešamībai
pierādošus dokumentus);
20.3. pieprasīt ierobežot, pārtraukt apstrādāt vai dzēst Jūsu personas datus (tiesības “tikt
aizmirstam”), ja nepastāv tiesisks pamats to apstrādei;
20.4. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (ja datu apstrāde balstās vienīgi uz
Jūsu piekrišanu).
20.5. tiesības pieprasīt Jūsu datu pārnesamību no vienas institūcijas uz citu (izvērtējot
pašvaldības iespējas);
20.6. tiesības saņemt informāciju vai dati Jums jāsniedz obligāti, un kādas būs sekas, ja datus
nesniegsiet;
20.7. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, interese par to, kā
pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus vai ierosinājumi datu aizsardzības uzlabošanai,
Jums ir tiesības vērsties pie pašvaldības datu aizsardzības speciālista.
VII. Videonovērošana
21. Pārzinis veic publisko vietu videonovērošanu šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un
sabiedriskās drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai
vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā
dzīvības un veselības aizsardzībai.
22. Pirms videonovērošanas zonas ir izvietotas informatīvā videonovērošanas brīdinājuma
zīme par veikto videonovērošanu.
23. Pārziņa veiktajiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas
kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka
sistēma darbojas.
VIII. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas
24. Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
25. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas
Ekonomiskās Zonas, pārzinis to darīs, kad pārzinim būs tiesības to darīt un nodrošinot
pietiekamu aizsardzības līmeni.
IX. Informācijas apkopošana elektroniski
26. Pašvaldības mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
27. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un
atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās
brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt,
Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, bet tas var ierobežot klientam
Vietnes izmantošanas iespējas.
28. Pašvaldības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām,
kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pašvaldība nenes
atbildību.
29. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs varat atrast katrā pašvaldības interneta mājas
lapā.
X. Datu drošība un datu aizsardzības pārkāpums
30. Pašvaldība neveic Jūsu datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus,
kas varētu Jums radīt tiesiskas sekas.
31. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
31.1. rakstveida formā klātienē Saulkrastu novada pašvaldībā vai tās iestādē, struktūrvienībā;
31.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta
adresi.
32. Ja Jums ir pretenzijas par to, ko pašvaldība dara ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir
noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemat vēstuli no Pašvaldības, kura nav adresēta
Jums, lūdzu sazinieties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu, kura kontakti norādīti
pašvaldības mājas lapā, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.
33. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to, kā pašvaldība apstrādā
personas datus, Jūs varat rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei vai
pašvaldības datu aizsardzības speciālistam.
34. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības datu aizsardzības jomā nav ievērotas un Jūsu dati tiek
apstrādāti nelikumīgi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa
ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).
35. Pašvaldība pastāvīgi pārskatīs un uzlabos aizsardzības pasākumus, lai pasargātu Jūsu
personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai
iznīcināšanas.